VIGTIG INFORMATION TIL MEDLEMMER AF KREDS 25 NORDFYN.

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d 20 april 2021 kl. 19.00.


Generalforsamlingen afholdes pga. Coronarestriktioner udendørs ved vores klubhus,

Odensevej 137, 5471 Søndersø.

Klubhuset skal stadig holdes lukkes, dog er der adgang til vores toiletvogn.

Deltagelse i generalforsamlingen er kun for kredsens medlemmer og med tilmelding via Caniva eller SMS til 23631855 med angivelse af navn og medlemsnummer.

Dagsorden til generalforsamlingen efter Schæferhundeklubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 

7. Eventuelt. 


Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.


Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. § 6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


Ud fra ovenstående pkt. 6 er følgende poster på valg:

  1. Valg af kredsformand.

  2. Valg af kredskasserer (ønsker at stoppe efter generalforsamlingen).

  3. Valg af 2 stk. kredssuppleanter.

  4. Valg af revisor.

  5. Valg af revisorsuppleant.

  6. Valg af 2 stk. kredsrepræsentanter.


På bestyrelsens vegne Ole Scheppan.

 
image001_edited.jpg